Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

A qui va dirigit, documentació, requisits i terminis

Benvolguda família,

El 30 de setembre de 2022 finalitza el termini per demanar l'Ajut per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Us adjuntem l'enllaç amb tota la informació per si és del vostre interès i compliu els requisits exigits pel Ministeri d'Educació.

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Un cop complimentada la sol·licitud, cal portar la documentació a la secretaria de La Farga, tan aviat com pugueu.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A SECRETARIA

 1. l'alumnat amb necessitat derivada de discapacitat ha d'aportar certificat de discapacitat de més del 33%.

 2. L'alumnat amb necessitat derivada de trastorn greu de conducta ha d'aportar certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del depenent de l'administració educativa corresponent

 3. L'alumnat amb necessitat derivada de trastorn de l'espectre autista ha d'aportar certificat mèdic dels serveis de salut sostinguts amb fons públics i certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del depenent de l'administració educativa corresponent.

 4. Si fos el cas, documentació que demostri la condició de família nombrosa a 31 de desembre del 2019

 5. A més a més, els alumnes que presenten necessitat de reeducació pedagògica o del llenguatge (llegir +)

 6. Els alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals (llegir +)

 7. Imprès de sol·licitud (Imprimir una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica) Signat per tots els membres computables de la unitat familiar abans del 30/9.

 8. DNI o NIE de l'alumne/a sol·licitant i de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 14 anys.

 9. Comprovant de titularidad de compte de l'alumne. Obligatòriament l'alumne/a ha de ser titular o cotitular del compte corrent (important: ha de ser un compte corrent vigent, qualsevol canvi de compte corrent comportarà que no es pugui ingressar l'import de la beca)

-En el cas d'autoritzar el pare, mare o tutor legal del sol·licitant que l'import d'ajut s'ingressi en el compte corrent del centre educatiu, convé que amb la documentació s'adjunti fotocòpia d'aquest compte corrent.

TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS

Compromís social
Noticia