Apostem pel treball en equip

En l'estructura d'aprenentatge que hi ha al darrera de l'aprenentage cooperatiu a La Farga Infantil, a més a més de la interacció professor- alumne, es dóna també molta importància al treball en equip.

Des del punt de vista intel·lectual, la relació entre iguals és la manera més apta per afavorir  el  verdader intercanvi d'idees i la discussió.  És a dir: és la manera més apta per afavorir  l'aprenentatge. 

La Cohesió de grup

En la Cohesió de grup la mestra pretén anar creant les condicions òptimes per fer que el grup estigui cada vegada més disposat a treballar a classe d’aquesta manera:  Aprendre en equip.

 Seguim les següents premisses:

- La participació de tots els alumnes i les alumnes del grup en la presa de decisions consensuada

- El coneixement mutu i les relacions positives i d’amistat

- La disposició per al treball en equip i la consideració del treball en equip com una cosa important en la societat actual

- La disposició per a la solidaritat, l’ajuda mútua, el respecte a les diferències i la convivència

<iframe width="480" height="315" src="//www.youtube.com/embed/90qg1eYaWGk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Àmbit d’intervenció B:

Quan el grup classe està mínimament cohesionat, disposat a treballar en equip i ajudant-se els uns als altres, es tracta d'anar treballant cada vegada més utilitzant estrucutres cooperatives:

- per aprendre junts

- per ajudar-se cada vegada més a aprendre

I així és com les mestres de P-5 vam decidir-nos per treballar el Projecte de Descoberta d'Antoni Gaudi, el passat més d'abril, utilitzant l'aprenentage cooperatiu com a eina per l'aprenentage.

Vam integrar tots els Continguts de llenguatge verbal, matematic, musical, creativitat,...i vam utilitzar el treball cooperatiu com una eina més, com un una estructura d,aprenentatge al llarg de tot el projecte de Descoberta.

Treballar de manera cooperativa, ajuda els nens a:

- aprendre a coneixer

- aprendre a ser

- aprendre a fer

- aprendre a conviure amb els altres


El mestre passa a ser un mediador, un guia i els nens son els protagonistes del seu aprenentatge.

A l'Escola Infantil La Farga el treball cooperatiu a p-5 es la culminació d,un treball que s,ha fet a p-3 i a p-4.

S,ha treballat:

- conèixer's a un mateix i conèixer els demés

- tenir un rol, un encàrreg.

- respectar un torn.

A llarg de totes les sessions vam anar treballant diferents activitats amb les estrucutres que els nens ja conèixen com és: 

Llapis al mig, el foli giratori, lectura compartida, 1-2-4,...

MÉS IMATGES


Noticia
Articles relacionats