Viure les matemàtiques

Un projecte per a re-descobrir i experimentar les matemàtiques

Les matemàtiques poden ser pràctiques i divertides. A la Institució La Farga creiem que, especialment a l'etapa d'Infantil, és primordial que l'ensenyament de les matemàtiques es fonamenti en oferir als alumnes totes les oportunitats per experimentar, observar i reflexionar sobre el món que els envolta.

D'aquesta manera intentem que —en finalitzar l'etapa escolar—, els nostres alumnes, no solament hagin adquirit coneixements i capacitats, si no també actituds i habilitats que els portin a ser persones amb iniciativa i potencial per desenvolupar problemes pràctics.

Així, les matemàtiques es treballen tant en mòduls específics com interdisciplinàriament a través de totes les àrees de coneixement. Considerem que les matemàtiques formen part de la vida i de l’experiència dels nens i que, poc a poc i des d’edats molts primerenques, els nens poden anar despertant de manera natural i experimental cap aquest panorama matemàtic. “Per ensenyar les matemàtiques, cal viure-les”. 

L’armari matemàtic, els espais d’aprenentatge o les safates d’experimentació són recursos que faciliten la interdisciplinarietat i l’aprenentatge actiu (aprendre fent).